HOME>ADMISSIONS>ระหว่างประเทศนักศึกษาที่ลงทะเบ

ระหว่างประเทศนักศึกษาที่ลงทะเบ

คำแนะนำโรงเรีย

1. อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแรกเมืองเซินเจิ้น อยู่ไดล้ติดกับฮ่องกองแ
ละติดต่อกับเมืองกวางโจวภาคเหนือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศโดยเฉลียจะเป็นสูงที่สุดทั้งประเทศ

2. กระทวางศึกษาธิการได้ยอมรับเป็นแบบอย่างโรงเรียนโปลีเทคนิ
คทั้งประเทศ ระดับการศึกษาอยู่ชั้นสูงในทั้งประเทศ

3. กรมศึกษาธิการมณฑลกวางตุ้งได้อนุญาตให้รับนักศึกษาต่างปร
ะเทศเสนอการศึกษายกระดับการศึกษา การอบรมโปลีเท
คนิคการอบรมภาษาจีนให้นักศึกษาต่างประเทศ

4. เป็นโรงเรียนโปลีเทคนิคที่กระทวางศึกษาธิการอนุญ
าตให้สอบเลือกรับนักศึกษาจากทั้งประเทศ

5. เป็นโรงเรียนโปลีเทคนิคที่กระทวางศึกษาธิการอนุญา
ตให้รับนักศึกษาจากฮ่องกองมาเก๊าไต้หวันอย่างเดียว

6. มีเนื้อที่ 166 เฮกตาร์และแบ่งเป็นภาคตะวันออกตะว
ันตกและเมืองคนโพ้นทะเล๓เขตเรียน

7. จนถึนปีค.ศ2006ได้มีสถาบัน 11 แห่งและคณะ 5
คณะและมีวิชา 93 วิชา

8. มีนักศึกษาทั้งหลักสูตร 20221 คนและนักศึกษาส
อนต่อกับนักศึกษาผู้ใหญ่ 1600 กว่าคน

9. มีอาจารย์1162คนในนั้นอาจารย์สอนเทคนิคระดับมัธยม975คนดร.
78คนมหาบัณทิฑิต547 คนผู้ได้รับระดับวิชาชีพชั้งสูง 43
คนรองระดับวิชาชีพชั้งสูง 351 คน

10. มีศูนย์การฝึกหัดอบรมอุตสาหกรรม4แห่งห้องฝึกหัดอบรม
134ห้องมูลค่าอุปกรทั้งราว2 ร้อยล้านกว่าเหรียญจีนมีพื้นฐานกา
รฝึกหัดนอกโรงเรียน 330 แห่ง

11. ในห้องสมุดมีนหนังสือ 120 หมื่นเล่มมีหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 61 หมื่นชนิด

12. เครือข่ายโรงเรียนมีจุดสารสนเทศ 2.8 หมื่นตัวบริหารโดยแบบสารสนเทศ

13. มีสนามกีฬาโรงพลศึกษาโรงว่ายน้ำและสิ่งก่อสร้างการกีฬาอื่น

14. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเช่นUNIVERSITYOFWOLVERHAMTON
แห่งประเทศอังกฤษ UNIVERSITY OF BALLARAT แห่งออสเตรเลีย Manchester

คุณวุฒิ การขอเข้า

ผู้ต้องเป็นที่ไม่เป็นสัญชาติจีนและภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาจีนอายุมากกว่า18 ปีสุขภาพดีและได้จบเรียนมธยมต้นขึ้นไปจะรับการอบรมภาษาและโปลีเทคนิคผู้จบเรียน มธยมและขึ้นไปจะรับการศึกษายกระดับ

นักศีกษามาจากประเทศรัสเซีย เกาหลีใต้ สเปน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เยอรมัน ปากีสถานเป็นต้น

 

คุณวุฒิ การขอเข้า

ผู้ต้องเป็นที่ไม่เป็นสัญชาติจีนและภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาจีนอายุมากกว่า18 ปีสุขภาพดีและได้จบเรียนมธยมต้นขึ้นไปจะรับการอบรมภาษาและโปลีเทคนิคผู้จบเรียน มธยมและขึ้นไปจะรับการศึกษายกระดับ

ะภท ชื่อชั้น ระบบการเรียนและเวบาการเรียน
ภาษาจีน (บัตรจบเรียน ) ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง ระบบสองเทอม 15-16 สัปดาห์/เ ทอม 30-32 สัปดาห์/ปี 16-18 ช้่วโมงเรียน / สัปดาห็ ชั้นฤดูใบไม้ร่วงจากตอน กลางกันยายน —— ตอนกลางธันวาคมชั้นฤดูใ บไม้ผลิจจาก ตอนกลางมีนาคม — ตอนกลางมิธนายน ภาษาจีน (วิธีภาษ าการฟัง พูด อ ่าน เขียนเป็นต้น ) วัฒนธรรมจีน ( กังฟู อาหาร ดนตรีเผ่าชน ) มธยนต้นและมีระดับกา รศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ
ชั้นระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ในการปิดเทอมใ นฤดูหนาวและร้อน ( ปริกษาได้ ) ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน มธยนต้นและมีระดับกา รศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ
ชั้นเรียนด่วน 8 สัปดาห์ บริษัทมาติดต่อจะปรึกษาได้ ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ตนต่างประเท ศที่อาศัยเมืองเซินเจิ้น
HSK ชั้นเ รียนด่วน ก่อนการสอบ HSK หนึ่งเดือน บทความของกา รสอบ HSK ตนต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการสอบ HSK
วิชาชีพ ( ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ) การอบรมโป ลีเทคนิค (รายการ ปรึกษา ) 30-180 วัน ดู http://vtc.szpt.edu.cn เว็บไซต์การ อยรมวิชาชี พและการประเมิล ฝีมือชองโรงเรียนโป ลีเทคนิคเซินเจิ้น ดูคู่มือหน้า 9-11 ตารางรายการอบ รมวิชาชีพโ รงเรียนโปลีเท คนิคเซินเจิ้น มธยนต้น และมีระดับก ารศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ
ยกระดับการศึกษา (ประกาพนียบัตร ) ใส่เข้าเรียน 2-4 ปี ดู http://www.szpt.edu.cn เว็บไซต์ชองโรงเรียนโ ปลีเทคนิคเซินเจิ้น ดูคู่มือหน้า 7-8 ต ารางรายการ อบรมวิชา ชีพโรงเรียนโปลีเ ทคนิคเซินเจิ้น มธยนต้นแล ะมีระดับก ารศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ ระดับภาษจีน ที่เหมะสม

เมื่อนักศึกษาเข้าโรงเรียนแล้วต้องผ่านการสอบระดับภาษาจีนแล้ง
แบ่งชั้นเรียนตามผลการสอบ จะแบ่งออกเป็นชั้นต้น ชั้นกลา
ง ชั้นสูง ชั้นอบรมระยะสั้นและชั้นอดิเรก แต่ละชั้นจำกัดให้มีน
ักศึกษา 20 คน นอกจากหลักสูตรภาษาจีนแล้วหลักสูตรอื่นจะใช้วิธีการใสเข
้าเรียนจะเรียนกับนักศึกษาประเทศจีนด้วยกัน หลักสูตรวิชาจะสอนโดยภาษาจีนกลาง(ภาษาช่วยเป็นภาษาอังกฤษ)

ก ชั้นภาษาจีน

1 、 ชั้นต้น เพื่อผู้เรียนภาษาจีนใหม่ ผ่านการเรียนนักศึกษาจ
ะรู้ระบบการออกเสียงของภาษาจีน และรู้ออกเสียงอย่างถู
กต้อง และรู้ ศัพท์ ที่ใช้บ่อย(2500-3000 คำ)และไวยากรณ์ที่สดคล้อ
งกันและจะสนทนาปกติได้จะถึงหรือใกล้ระด`s\vl VE`s\vl V HSK

2 、 ชั้นกลาง เพื่อผู้มีความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนจะขยายกว้างปริมาณศัพย์ภาษาจีน(4000-5000คำ )รู้การเขียนพื้นฐาน จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกได้อย่างคล่องเคล่ว จะถึงหรือใกล้ระดับชั้นกลาง HSK

3 、 ชั้นสูง เพื่อผู้มีความรู้ภาษาจีนที่มีพื้นฐานดีผ่านการเรียนนักศึกษาจะรู้ศัพย์ที่ใช้บ่อย(6000-8000 คำ )และไวยากรณ์ที่เหมาะสมกัน ยกความสามารถการใช้ขึ้นจะสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกได้อย่างคล่องเคล่วโดยความเร็วปกติ จะถึงหรือใกล้ระดับชั้นสูง HSK

4、ชั้นระยะสั้น ( ชั้นวันหยุดภาคฤคูหนาวหรือชั้นวันหยุดภาคฤคูร้อน)ตามจำนวนผู้สมัครเข้าไปเปิดการเรียน ตามปกติเวลาเป็นหนึ่งถึงสี่สัปดาห็ ตอนเช้าทุกวันเรียนภาษาจีนที่เป็นประโยชน์ตอนป่ายเรียนทายจีฉวน ศิลปะการคัดลายมือเป็นต้น วันหยุดสัปดาห็จะไปท่องเที่ยว จะรับนักศีกษามาเรียนทั้งปี

5 、 ชั้นด่วนอดิเรก สำหรับคนต่างประเทศที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและทำงาน
ในเมืองเซินเจิ้น รับนักศึกษาทั้งปี เทอมและ 8 สัปดาห็ จะสอนการออกเสียง
ศัพย์และความรู้ไวยากรณ์ เน้นการอบรมความสามารถการพูดการฟ้ง ทำให้นักศึกษารู้ศัพย์ที่ใช้บ่อย 600
คำจะสนทนาปกติได้ และจะเปิดการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ( ตอนค่ำหรือวันหยุดสัปดาห็ )

6 、 ชั้นด่วน HSK สำหรับนักศึกที่ต้องผ่านการสอบระดับภาษาจีน จะเปิดเรียนก่อนการสอบ HSK
หนึ่งสัปดาห็ เวลาแป็น4สัปดาห์ จะทบทวนและชี้นำตามเนื้อหาการสอบ จะสอนในตอนค่ำหรือวันหยุดสัปดาห์

ข การอยรมวิชาชีพ ใส่เข้า http://vtc.szpt.edu.cn และเปิดเว็บไซต์การอยรมวิชา
ชีพและการประเมิลฝีมือชองโรงเรียนโปลีเทคนิคเซินเจิ้นแล้วอ่านความละเอียด

ค การยกระดับการศึกษาใส่เข้า http://www.szpt.edu.cn และเปิดเว็บไซต์โรงเรียนโ
ปลีเทคนิคเซินเจิ้นแล้วคลิกข้อมูลการรับนักศึกษาและคลิกการ รับนักศีกษาที่ผ่านการสอบมัธยนปลาย
และคลิกคำแนะนำการสมัครเข้าและคลิกคำแนะนำคณะและวิชา ( จะอ่านคำแนะนำความละเอียดได้ )


 

ระดับราคา

1 、 ค่าสมัครเข้า : 200 เหรียญจีน
2 、 ค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือ

ประเภท ราคา หมายเหตุ
ชั้นภาษาตามหลักสูตร
( ชั้นตั้นกลางและสูง )
¥ 7,000 เหรียญ/คน/สัปดาห์ นักศึกษาจะเลือกเรีย
นวิชาอื่นต้องจ่ายเงิน
ตามระดับราคาแบบที่ลง
ทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เ
อาคะแนนอีก ( ดูตารางต่อไป )
ชั้นระยะสั้น
( รวมชั้นภาษาจี
นแบบท่องเที่ยวเรียน )
¥ 600 เหรียญ/คน/สัปดาห์
¥ 2,000 เหรียญ/คน/4สัปดาห์
¥ 3,000 เหรียญ/คน/6สัปดาห์
รับการสมัครเข้าแ
บบกลุ่ม ค่ากิจกรรมจ่ายอีกตามค่าใช
้จ่ายแท้จริงในการท่องเที่ยว
ชั้นด่วนภาษาจีนแบบอดิเรก ¥ 3,000 เหรียญ/คน/เทอม
ชั้นด่วน HSK ¥ 800 เหรียญ/คน/เทอม
หลักสูตรวิชาประเภทอักษรศาสตร์ ¥ 10,000 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
หลักสูตรวิชาประเภทวิทยาศาสตร์ ¥ 12,000 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
หลักสูตรวิชาประเภทศิลปศาสตร์ ¥ 14,000 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
ค่าหนังสือ ¥ 400 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
ประเภทวิชา ราคาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน ( ให้อ้างอิง )
ทั้งหมด (¥ เหรียญ/คน/เทอม ) ส่วนหนึ่ง (¥ เหรียญ/คน/เทอม )
วิชาปกติประเภทวรร
ณคดีประวัติศาตร์เศรษฐกิจ
6,500 325
วิชาร้อนประเภทวรรณ
คดีประวัติศาตร์เศรษฐกิจ
7,800 390
ประเภทวิทยาศาสตร์ 7,800 390
ประเภทการออกแบบศิลปะ 1,3000 650

หมายเหตุ : ตามปกติวิชาหนึ่งจะได้รับคะแนนเรียน1ถีง3คะแนน
3 、 ค่าอาศัย

ชื่อห้องพัก ขนาด ราคา / เทอม อุปกรณ์พื้นฐาน อื่น
อพาร์ทเมนท์เ
ขตตะวันออก
6คนละห้อง ¥ 1,200 เหรียญ/คน/เทอม โต็ะเก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องนอนต้
องเครีอมตัวเอง
ค่าน้ำใฟและค
่าบริหารจ่ายอีก
อพาร์ทเมนท์
เขตตะวันตก
4คนละห้อง ¥ 1,500 เหรียญ/คน/เทอม
2คนละห้อง ¥ 400 เหรียญ/คน/เดีอน

หมายเหตุ :1 、 ค่าอาหารราว ¥ 500 เหรียญ/คน/เดือน ตามนักศึกษาตัวเอง
      2 、 ถ้านักศึกษาต้องอาศาในโรงแรมก็ติดต่อกับโรงแรมของโรงเรียนอย
่างตรงและจ่ายเงินตามราคา

โทร 26731852 ( เขตตะวันออก ) 26019488 ( เขตตะวันตก )。


 

วิธีติดต่อ

1、ที่อยู่แผนการศึกษาธิการโรงเรียนโปลีเทคนิคเซินเจิ้นนานสันซีลี่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง
( เลขที่505ตึกการบริหารเขตภาคตะวันออก )
2、โทร:0086-755-26731583 26731478
3、สมัครเข้าตรงหรือดาวน์โลดใบสมัครกรอกแล้วส่งอีเมล์ไป : ieszpt@yahoo.com.cn