Search
Home > Admissions
Admissions
 • China Study Trip Programme of SZPT for Foreign Universities
 • Int'l Student Registrar
 • Иностранному Абитуриенту
 • 国際学生入学情報
 • 유학생 입학 정보
 • ระหว่างประเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียน
 • Siswa Internasional Registrasi
 • 2011年面向港澳臺地區單獨學歷教育考試及招生簡章
 •  
  ระหว่างประเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียน

  Author :  Date : 2009-5-5 19:23:00

   

  ระหว่างประเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียน

  คำแนะนำโรงเรีย

  1. อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแรกเมืองเซินเจิ้น อยู่ไดล้ติดกับฮ่องกองแ
  ละติดต่อกับเมืองกวางโจวภาคเหนือผลิตภัณฑ์มวลรวม
  ภายในประเทศโดยเฉลียจะเป็นสูงที่สุดทั้งประเทศ

  2. กระทวางศึกษาธิการได้ยอมรับเป็นแบบอย่างโรงเรียนโปลีเทคนิ
  คทั้งประเทศ ระดับการศึกษาอยู่ชั้นสูงในทั้งประเทศ

  3. กรมศึกษาธิการมณฑลกวางตุ้งได้อนุญาตให้รับนักศึกษาต่างปร
  ะเทศเสนอการศึกษายกระดับการศึกษา การอบรมโปลีเท
  คนิคการอบรมภาษาจีนให้นักศึกษาต่างประเทศ

  4. เป็นโรงเรียนโปลีเทคนิคที่กระทวางศึกษาธิการอนุญ
  าตให้สอบเลือกรับนักศึกษาจากทั้งประเทศ

  5. เป็นโรงเรียนโปลีเทคนิคที่กระทวางศึกษาธิการอนุญา
  ตให้รับนักศึกษาจากฮ่องกองมาเก๊าไต้หวันอย่างเดียว

  6. มีเนื้อที่ 166 เฮกตาร์และแบ่งเป็นภาคตะวันออกตะว
  ันตกและเมืองคนโพ้นทะเล๓เขตเรียน

  7. จนถึนปีค.ศ2006ได้มีสถาบัน 11 แห่งและคณะ 5
  คณะและมีวิชา 93 วิชา

  8. มีนักศึกษาทั้งหลักสูตร 20221 คนและนักศึกษาส
  อนต่อกับนักศึกษาผู้ใหญ่ 1600 กว่าคน

  9. มีอาจารย์1162คนในนั้นอาจารย์สอนเทคนิคระดับมัธยม975คนดร.
  78คนมหาบัณทิฑิต547 คนผู้ได้รับระดับวิชาชีพชั้งสูง 43
  คนรองระดับวิชาชีพชั้งสูง 351 คน

  10. มีศูนย์การฝึกหัดอบรมอุตสาหกรรม4แห่งห้องฝึกหัดอบรม
  134ห้องมูลค่าอุปกรทั้งราว2 ร้อยล้านกว่าเหรียญจีนมีพื้นฐานกา
  รฝึกหัดนอกโรงเรียน 330 แห่ง

  11. ในห้องสมุดมีนหนังสือ 120 หมื่นเล่มมีหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 61 หมื่นชนิด

  12. เครือข่ายโรงเรียนมีจุดสารสนเทศ 2.8 หมื่นตัวบริหารโดยแบบสารสนเทศ

  13. มีสนามกีฬาโรงพลศึกษาโรงว่ายน้ำและสิ่งก่อสร้างการกีฬาอื่น

  14. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเช่นUNIVERSITYOFWOLVERHAMTON
  แห่งประเทศอังกฤษ UNIVERSITY OF BALLARAT แห่งออสเตรเลีย Manchester

  คุณวุฒิ การขอเข้า

  ผู้ต้องเป็นที่ไม่เป็นสัญชาติจีนและภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาจีนอายุมากกว่า18 ปีสุขภาพดีและได้จบเรียนมธยมต้นขึ้นไปจะรับการอบรมภาษาและโปลีเทคนิคผู้จบเรียน มธยมและขึ้นไปจะรับการศึกษายกระดับ

  นักศีกษามาจากประเทศรัสเซีย เกาหลีใต้ สเปน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เยอรมัน ปากีสถานเป็นต้น

   

  คุณวุฒิ การขอเข้า

  ผู้ต้องเป็นที่ไม่เป็นสัญชาติจีนและภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาจีนอายุมากกว่า18 ปีสุขภาพดีและได้จบเรียนมธยมต้นขึ้นไปจะรับการอบรมภาษาและโปลีเทคนิคผู้จบเรียน มธยมและขึ้นไปจะรับการศึกษายกระดับ

  ะภท ชื่อชั้น ระบบการเรียนและเวบาการเรียน
  ภาษาจีน (บัตรจบเรียน ) ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง ระบบสองเทอม 15-16 สัปดาห์/เ ทอม 30-32 สัปดาห์/ปี 16-18 ช้่วโมงเรียน / สัปดาห็ ชั้นฤดูใบไม้ร่วงจากตอน กลางกันยายน —— ตอนกลางธันวาคมชั้นฤดูใ บไม้ผลิจจาก ตอนกลางมีนาคม — ตอนกลางมิธนายน ภาษาจีน (วิธีภาษ าการฟัง พูด อ ่าน เขียนเป็นต้น ) วัฒนธรรมจีน ( กังฟู อาหาร ดนตรีเผ่าชน ) มธยนต้นและมีระดับกา รศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ
  ชั้นระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ในการปิดเทอมใ นฤดูหนาวและร้อน ( ปริกษาได้ ) ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน มธยนต้นและมีระดับกา รศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ
  ชั้นเรียนด่วน 8 สัปดาห์ บริษัทมาติดต่อจะปรึกษาได้ ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ตนต่างประเท ศที่อาศัยเมืองเซินเจิ้น
  HSK ชั้นเ รียนด่วน ก่อนการสอบ HSK หนึ่งเดือน บทความของกา รสอบ HSK ตนต่างประเทศ ที่เข้าร่วมการสอบ HSK
  วิชาชีพ ( ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ) การอบรมโป ลีเทคนิค (รายการ ปรึกษา ) 30-180 วัน ดู http://vtc.szpt.edu.cn เว็บไซต์การ อยรมวิชาชี พและการประเมิล ฝีมือชองโรงเรียนโป ลีเทคนิคเซินเจิ้น ดูคู่มือหน้า 9-11 ตารางรายการอบ รมวิชาชีพโ รงเรียนโปลีเท คนิคเซินเจิ้น มธยนต้น และมีระดับก ารศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ
  ยกระดับการศึกษา (ประกาพนียบัตร ) ใส่เข้าเรียน 2-4 ปี ดู http://www.szpt.edu.cn เว็บไซต์ชองโรงเรียนโ ปลีเทคนิคเซินเจิ้น ดูคู่มือหน้า 7-8 ต ารางรายการ อบรมวิชา ชีพโรงเรียนโปลีเ ทคนิคเซินเจิ้น มธยนต้นแล ะมีระดับก ารศึกษาขึ้นไป ตนต่างประเทศ ระดับภาษจีน ที่เหมะสม

  เมื่อนักศึกษาเข้าโรงเรียนแล้วต้องผ่านการสอบระดับภาษาจีนแล้ง
  แบ่งชั้นเรียนตามผลการสอบ จะแบ่งออกเป็นชั้นต้น ชั้นกลา
  ง ชั้นสูง ชั้นอบรมระยะสั้นและชั้นอดิเรก แต่ละชั้นจำกัดให้มีน
  ักศึกษา 20 คน นอกจากหลักสูตรภาษาจีนแล้วหลักสูตรอื่นจะใช้วิธีการใสเข
  ้าเรียนจะเรียนกับนักศึกษาประเทศจีนด้วยกัน หลักสูตรวิชาจะสอนโดยภาษาจีนกลาง(ภาษาช่วยเป็นภาษาอังกฤษ)

  ก ชั้นภาษาจีน

  1 、 ชั้นต้น เพื่อผู้เรียนภาษาจีนใหม่ ผ่านการเรียนนักศึกษาจ
  ะรู้ระบบการออกเสียงของภาษาจีน และรู้ออกเสียงอย่างถู
  กต้อง และรู้ ศัพท์ ที่ใช้บ่อย(2500-3000 คำ)และไวยากรณ์ที่สดคล้อ
  งกันและจะสนทนาปกติได้จะถึงหรือใกล้ระดับชั้นต้น HSK

  2 、 ชั้นกลาง เพื่อผู้มีความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนจะขยายกว้างปริมาณศัพย์ภาษาจีน(4000-5000คำ )รู้การเขียนพื้นฐาน จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกได้อย่างคล่องเคล่ว จะถึงหรือใกล้ระดับชั้นกลาง HSK

  3 、 ชั้นสูง เพื่อผู้มีความรู้ภาษาจีนที่มีพื้นฐานดีผ่านการเรียนนักศึกษาจะรู้ศัพย์ที่ใช้บ่อย(6000-8000 คำ )และไวยากรณ์ที่เหมาะสมกัน ยกความสามารถการใช้ขึ้นจะสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกได้อย่างคล่องเคล่วโดยความเร็วปกติ จะถึงหรือใกล้ระดับชั้นสูง HSK

  4、ชั้นระยะสั้น ( ชั้นวันหยุดภาคฤคูหนาวหรือชั้นวันหยุดภาคฤคูร้อน)ตามจำนวนผู้สมัครเข้าไปเปิดการเรียน ตามปกติเวลาเป็นหนึ่งถึงสี่สัปดาห็ ตอนเช้าทุกวันเรียนภาษาจีนที่เป็นประโยชน์ตอนป่ายเรียนทายจีฉวน ศิลปะการคัดลายมือเป็นต้น วันหยุดสัปดาห็จะไปท่องเที่ยว จะรับนักศีกษามาเรียนทั้งปี

  5 、 ชั้นด่วนอดิเรก สำหรับคนต่างประเทศที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและทำงาน
  ในเมืองเซินเจิ้น รับนักศึกษาทั้งปี เทอมและ 8 สัปดาห็ จะสอนการออกเสียง
  ศัพย์และความรู้ไวยากรณ์ เน้นการอบรมความสามารถการพูดการฟ้ง ทำให้นักศึกษารู้ศัพย์ที่ใช้บ่อย 600
  คำจะสนทนาปกติได้ และจะเปิดการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ( ตอนค่ำหรือวันหยุดสัปดาห็ )

  6 、 ชั้นด่วน HSK สำหรับนักศึกที่ต้องผ่านการสอบระดับภาษาจีน จะเปิดเรียนก่อนการสอบ HSK
  หนึ่งสัปดาห็ เวลาแป็น4สัปดาห์ จะทบทวนและชี้นำตามเนื้อหาการสอบ จะสอนในตอนค่ำหรือวันหยุดสัปดาห์

  ข การอยรมวิชาชีพ ใส่เข้า http://vtc.szpt.edu.cn และเปิดเว็บไซต์การอยรมวิชา
  ชีพและการประเมิลฝีมือชองโรงเรียนโปลีเทคนิคเซินเจิ้นแล้วอ่านความละเอียด

  ค การยกระดับการศึกษาใส่เข้า http://www.szpt.edu.cn และเปิดเว็บไซต์โรงเรียนโ
  ปลีเทคนิคเซินเจิ้นแล้วคลิกข้อมูลการรับนักศึกษาและคลิกการ รับนักศีกษาที่ผ่านการสอบมัธยนปลาย
  และคลิกคำแนะนำการสมัครเข้าและคลิกคำแนะนำคณะและวิชา ( จะอ่านคำแนะนำความละเอียดได้ )

   

  ระดับราคา

  1 、 ค่าสมัครเข้า : 200 เหรียญจีน
  2 、 ค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือ

  ประเภท ราคา หมายเหตุ
  ชั้นภาษาตามหลักสูตร
  ( ชั้นตั้นกลางและสูง )
  ¥ 7,000 เหรียญ/คน/สัปดาห์ นักศึกษาจะเลือกเรีย
  นวิชาอื่นต้องจ่ายเงิน
  ตามระดับราคาแบบที่ลง
  ทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เ
  อาคะแนนอีก ( ดูตารางต่อไป )
  ชั้นระยะสั้น
  ( รวมชั้นภาษาจี
  นแบบท่องเที่ยวเรียน )
  ¥ 600 เหรียญ/คน/สัปดาห์
  ¥ 2,000 เหรียญ/คน/4สัปดาห์
  ¥ 3,000 เหรียญ/คน/6สัปดาห์
  รับการสมัครเข้าแ
  บบกลุ่ม ค่ากิจกรรมจ่ายอีกตามค่าใช
  ้จ่ายแท้จริงในการท่องเที่ยว
  ชั้นด่วนภาษาจีนแบบอดิเรก ¥ 3,000 เหรียญ/คน/เทอม 
  ชั้นด่วน HSK ¥ 800 เหรียญ/คน/เทอม 
  หลักสูตรวิชาประเภทอักษรศาสตร์ ¥ 10,000 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
  หลักสูตรวิชาประเภทวิทยาศาสตร์ ¥ 12,000 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
  หลักสูตรวิชาประเภทศิลปศาสตร์ ¥ 14,000 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
  ค่าหนังสือ ¥ 400 เหรียญ/คน/เทอม ตามความจริง
  ประเภทวิชา ราคาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน ( ให้อ้างอิง )
  ทั้งหมด (¥ เหรียญ/คน/เทอม ) ส่วนหนึ่ง (¥ เหรียญ/คน/เทอม )
  วิชาปกติประเภทวรร
  ณคดีประวัติศาตร์เศรษฐกิจ
  6,500 325
  วิชาร้อนประเภทวรรณ
  คดีประวัติศาตร์เศรษฐกิจ
  7,800 390
  ประเภทวิทยาศาสตร์ 7,800 390
  ประเภทการออกแบบศิลปะ 1,3000 650

  หมายเหตุ : ตามปกติวิชาหนึ่งจะได้รับคะแนนเรียน1ถีง3คะแนน
  3 、 ค่าอาศัย

  ชื่อห้องพัก ขนาด ราคา / เทอม อุปกรณ์พื้นฐาน อื่น
  อพาร์ทเมนท์เ
  ขตตะวันออก
  6คนละห้อง ¥ 1,200 เหรียญ/คน/เทอม โต็ะเก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องนอนต้
  องเครีอมตัวเอง
  ค่าน้ำใฟและค
  ่าบริหารจ่ายอีก
  อพาร์ทเมนท์
  เขตตะวันตก
  4คนละห้อง ¥ 1,500 เหรียญ/คน/เทอม
  2คนละห้อง ¥ 400 เหรียญ/คน/เดีอน

  หมายเหตุ :1 、 ค่าอาหารราว ¥ 500 เหรียญ/คน/เดือน ตามนักศึกษาตัวเอง
     2 、 ถ้านักศึกษาต้องอาศาในโรงแรมก็ติดต่อกับโรงแรมของโรงเรียนอย
  ่างตรงและจ่ายเงินตามราคา

  โทร 26731852 ( เขตตะวันออก ) 26019488 ( เขตตะวันตก )。

   

  วิธีติดต่อ

  1、ที่อยู่แผนการศึกษาธิการโรงเรียนโปลีเทคนิคเซินเจิ้นนานสันซีลี่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง
  ( เลขที่505ตึกการบริหารเขตภาคตะวันออก )
  2、โทร:0086-755-26731583 26731478
  3、สมัครเข้าตรงหรือดาวน์โลดใบสมัครกรอกแล้วส่งอีเมล์ไป : ieszpt@yahoo.com.cn


  >>close  
       
  国际友城大学联盟   UNEVOC Network Portal    
            Address: Xili Lake, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China
  Telephone: +86-755-26731000
  Fax: +86-755-26731712
  Postcode: 518055