Yang Xinbin

Professor, Ph.D.
Nationally Famous Teacher

Chairman of Board and President

                         

                                                                                                            Wang Hui                                     Wen Xidon

Vice-chairman of Board and Secretary of          Vice President and Professor

                                                                                    the Committee for Discipline Inspection

                                                

                                                                                  Ma Xiaoming                             Dong Chaojun                               Li Yue 

                                                                    Vice President and Professor, Ph.D.     Vice President, Ph.D.                Vice President and Professor, Ph.D.